Skip to content

Nhật ký cập nhật

Cập nhật ngày 25/10/2022

 • Thêm tùy chọn cho phép hệ thống thực hiện lập phiếu thu từ hóa đơn bán hàng hoặc phiếu chi từ Phiếu nhập mua hàng.
 • Trên màn hình chứng từ Bán hàng, thêm nút lập Phiếu thu cho phép tạo phiếu thu từ màn hình bán hàng
 • Trên màn hình Nhập mua hàng, thêm nút lập Phiếu chi cho phép tạo phiếu chi từ màn ình mua hàng

Cập nhật ngày 15/10/2022

 • Thêm tính năn in hàng loạt chứng từ tại các chứng từ. Xem hướng dẫn thực hiện tại https://www.youtube.com/watch?v=892wltElH_c

Cập nhật ngày 03/08/2022

 • Thêm chức năng chọn nhiều chứng từ để xoá cùng lúc. Hệ thống cho phép người dùng chọn nhiều chứng từ trên danh sách để thực hiện xoá đồng thời
 • Thêm chức năng Import Hoá đơn bán hàng từ File Excel, cho phép Người dùng download file mẫu excel, điền dữ liệu vào và Tải vào phần mềm Zen HKD
 • Thêm chức năng Khai báo tham số tích hợp hoá đơn điện tử
 • Thêm tính nămg Tích hợp Import Hoá đơn điện tử vào phần mềm Zen HKD

Cập nhật ngày 23/07/2022

 • Bổ sung chức năng Đánh lại số chứng từ tại menu: Hệ thống/Đánh lại số chứng từ cho phép người dùng sắp xếp và đánh lại số chứng từ trước khi in chứng từ, sổ sách
 • Bổ sung tham số Phương pháp xử lý giá trị chênh lệch do tính giá trung bình cho phép hộ kinh doanh tự chọn phương pháp xử lý giá trị chênh lệch do tính giá trung bình cuối kỳ. Xem tại Hệ thống/Thiết lập tham số
 • Bổ sung báo cáo mới S2: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Tất cả) cho phép lên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, hàng hoá của tất cả hàng hoá vật tư
 • Sửa lỗi khi xoá Phiếu nhập mua hàng
 • Sửa lỗi xuất Tờ khai ra tập tin Microsoft Word

Cập nhật ngày 15/07/2022

 • Khi tạo mới tờ khai thuế, cho phép chọn các phụ lục thêm kèm theo tờ khai, mặc định chọn phụ lục 01-2/BK-HĐKD
 • Bổ sung thêm Phụ lục 43/2022/QH15 về GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15
 • Thêm chức năng Xuất excel Phụ lục 43/2022/QH15 để Import trực tiếp vào phần mềm HTKK
 • Thêm chức năng Xuất excel Phụ lục 01-2/BK-HĐKD để Import trực tiếp vào phần mềm HTKK
 • Xử lý tính toán số thuế GTGT phải nộp đã trừ đi tổng tiền thuế giảm trên Phụ lục 43/2022/QH15
 • Thêm tính năng Thiết lập tham số hệ thống (trong phân hệ Hệ thống).
 • Bổ sung tham số hệ thống: Kê khai doanh thu sau giảm thuế để đáp ứng yêu cầu của từng chi cục hướng dẫn kê khai sổ doanh thu theo giá trị đã giảm hay chưa giảm thuế GTGT theo nghị định 43/2022/QH15

Cập nhật ngày 09/07/2022

 • Bổ sung tính năng lấy thông tin doanh nghiệp theo mã số thuế khi nhập khách hàng/nhà cung cấp
 • Thêm thông tin người tạo, thời gian tạm, người sửa lần cuối và thời gian sửa lần cuối cho các chứng từ
 • Sửa lỗi không tính giá trị thực lãnh khi nhập tiền lương thời gian trên chứng từ thanh toán tiền lương

Cập nhật ngày 11/06/2022

 • Bổ sung phiếu nhập Mua hàng và ghi nhận công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Bổ sung các giao dịch (loại phiếu chi) để quản lý chi tiết công nợ phải trả, chi tiền thuế, chi nộp bảo hiểm ....
 • Bổ sung báo cáo tổng nợp công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Bổ sung báo cáo chi tiết công nợ phải trả
 • Thêm chức năng Chuyển tồn kho sang năm sau

Cập nhật ngày 21/05/2022

 • Bổ sung tính năng quản lý công nợ phải thu: Ghi nhận công nợ phải thu trên phiếu bán hàng, thêm loại phiếu thu tiền công nợ trên phiếu thu
 • Bổ sung báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu
 • Bổ sung báo cáo Chi tiết công nợ phải thu của một khách hàng

Cập nhật ngày 23/04/2022

 • Bổ sung tính năng xuất ra file Word tờ khai thuế theo mẫu A4 dọc hoặc ngang
 • Sửa lỗi tìm kiếm ký tự Unicode khi tìm kiếm chứng từ

Cập nhật ngày 09/04/2022

 • Bổ sung điều kiện chỉ xem báo cáo tồn kho đối với vật tư hàng hoá có theo dõi tồn kho
 • Sửa lỗi/kiểm tra điều kiện loại quỹ khi lọc báo cáo sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng

Cập nhật ngày 03/04/2022

 • Sửa lỗi tìm kiếm khách hàng khi nhập chứng từ
 • Cho phép nhập số lượng có dấu thập phân

Cập nhật ngày 26/03/2022

 • Sửa lỗi không lấy được dữ liệu của báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Sửa lỗi kiểm tra dữ liệu khi lưu Phiếu thu và Phiếu chi

Cập nhật ngày 11/02/2022

 • Thêm tính năng đính kèm tập tin cho phiếu nhập kho
 • Sửa lỗi Đăng nhập không thành công với một số tên người dùng đặc biệt

Phát hành ngày 07/02/2022

 • Phát hành sản phẩm với đầy đủ chức năng cơ bản đáp ứng yêu cầu của kế toán hộ kinh doanh theo thông tư 88/2021/TT-BTC. Xem thêm ...
Back to top